Toegankelijkheidsverklaring

Proximus, naamloze vennootschap van publiek recht streeft ernaar zijn/haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.proximus.com.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen, omdat niet aan de onderstaande eis(en) is voldaan en omdat de volgende vrijstellingen gelden.

Niet-toegankelijke inhoud

Onevenredige last

Sommige kantoor- en multimediabestanden voldoen niet aan de toegankelijkheidscriteria, maar zullen binnenkort worden herzien in het kader van onze toekomstige ontwikkelingen..

Deze inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving

Externe applicaties hosted op onze website.

Alternatieven

Elke inhoud die als niet-conform wordt geïdentificeerd, gaat in zijn nabije omgeving gepaard met een toegankelijk alternatief. Indien dit alternatief echter niet aanwezig is op de betreffende pagina, nodigen wij de gebruiker uit om contact met ons op te nemen via een van de hieronder aangegeven middelen om toegankelijke inhoud te verkrijgen.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23/09/2020

De toegankelijkheid van de site is beoordeeld door een digitale toegankelijkheidsexpert die werkt aan een nalevingsrapport.

Gebruikte methode

Référentiel Général de l'Amélioration de l'Accessibilité (RGAA3) en relevante updates RGAA4 die relevant zijn op deze revisie. De naleving van Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA en norme européenne EN 301 549 (PDF, 1.9 Mb) zijn garandeerd.

Organisatie belast met de evaluatie van de digitale toegankelijkheid

Passe Muraille ASBL
www.passe-muraille.be

Feedback en contactgegevens

Voor alle vragen en opmerkingen over de toegankelijkheid van de proximus.com website kan je contact opnemen via dit email adress: accessibility@proximus.com.

Handhavingsprocedure

Indien je geen snel of adequaat antwoord van ons ontvangt op jouw verzoek om een alternatief voor niet-toegankelijke inhoud of een aanpassing van het deel van de site dat je de toegang tot inhoud of functionaliteit ontzegt, heb je het recht om je klachten te richten aan UNIA, de Belgische openbare instelling die strijdt tegen discriminatie en opkomt voor gelijke kansen in België:

UNIA
www.unia.be
Koningsstraat 138
1000 Brussel

Formulier om een online melding doen

Verbeteringsplan

Proximus wil het gebruik van het internet promoten door het toegankelijker te maken voor o.a. mensen met een beperking. Wij verbeteren voortdurend onze gebruikerservaring en passen hierbij de relevante toegankelijkheidsstandaarden toe.

Maatregelen om de toegankelijkheid te verbeteren

Wij hebben de volgende maatregelen geïmplementeerd om de toegankelijkheid van onze website te verhogen: