Milieugebonden duurzaamheid

De weg naar net-zero uitstoot en ware circulariteit

Proximus verbindt zich ertoe om tegen 2040 een net-zero CO2-uitstoot van broeikasgassen te bereiken in de hele waardeketen vanaf een basisjaar 2020 en en een echt circulair bedrijf worden.

Meer over onze milieustrategie

De transitie naar een groenere samenleving mogelijk maken

De digitalisering van de maatschappij heeft het potentieel om het zowel onze klanten als ook België in zijn geheel mogelijk te maken hun CO₂-uitstoot te verlagen en energie te besparen.

Meer over het potentieel van de digitale maatschappij ten gunste van onze planeet

Samenwerkingen &
certificaten

Onze ambities als bedrijf zijn niet min. We vertrouwen op samenwerkingen om onze impact te vergroten en laten ons leiden door certificaten om het in de toekomst nog beter te doen.

Lees meer over onze samenwerkingen & certificaten

De klimaatverandering verdient onze volle aandacht. We kunnen niet om de opwarming van de aarde heen: het is een realiteit waar we nu, vandaag nog, een oplossing voor moeten zien te vinden. Iedere verdere temperatuurstijging moet tot een absoluut minimum beperkt worden.  

Volgens het verslag dat de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering in oktober 2021 publiceerde, moet de temperatuurstijging onder de 1,5 °C gehouden worden als we catastrofale gevolgen voor de klimaatverandering willen vermijden. Broeikasgasemissies moeten de helft lager tegen 2030 en tot nul worden herleid tegen 2050.

Proximus net-zero-doelstelling is in augustus 2022 gevalideerd door de Science Based  Targets initiative (SBTi) Net-Zero Standard’. Door in de European Green Digital Coalition te stappen willen we onszelf ook de doelstelling opleggen om tegen 2040 zowel in onze initiatieven als in onze waardeketen net-zero CO₂-uitstoot te bekomen. Nog een ambitie van ons is om tegen 2030 een daadwerkelijk circulaire onderneming te zijn.

"We hebben ons geëngageerd om tegen 2040 een net-zero CO₂-uitstoot te bekomen en willen een toonaangevende rol spelen in de groene transitie in België"Catherine BalsSustainability department lead

Wat het verkleinen van onze ecologische voetafdruk betreft, hebben we al behoorlijk wat gerealiseerd. Zo maakte het bedrijf sinds 2019 de overstap naar 100% hernieuwbare elektriciteit. Tegelijkertijd werkt Proximus aan een energie-efficiënter netwerk door zich te concentreren op zijn technische gebouwen, mobiel netwerk, vast toegangsnetwerk en datacenters. In de toekomst ligt onze focus op:

  • de transitie naar het gebruik van hernieuwbare energie
  • het verhogen van onze energie-efficiëntie
  • de overgang naar circulaire apparaten, netwerken & gebouwen
  • het voorkomen van afval het ontwikkelen van een duurzame waardeketen

Voor onze kernactiviteiten willen we niet enkel focussen op onze ecologische voetafdruk en circulariteit, maar ook een toonaangevende rol spelen in de groene transitie van België. Om dat te kunnen realiseren zullen we groene duurzaamheid omvattend verankeren als structurele factor in onze zakelijke beslissingen en erop toezien dat we technologie en innovatie inzetten om het milieu te beschermen.

Uw vragen beantwoord

Door de experts

Marc de Wit, Director Strategic Alliances bij Circle Economy: “Zoals voor bijna alle nieuwe duurzame toepassingen wordt ook voor batterijen in elektrische auto’s van bij de ontwikkeling aandacht besteed aan oplossingen voor ontmanteling en recyclage nadien. Momenteel gaat het nog maar over enkele batterijen maar toch is Agoria met andere partners reeds aan het kijken hoe deze batterijen op het einde van hun leven op een automatische manier ontmanteld kunnen worden voor recyclage of hergebruik. Bedoeling is om klaar te zijn met een optimaal proces en business model tegen het moment dat de markt voor elektrische wagens echt van de grond komt.”

Patrick Van den Bossche, Lead Sustainability bij Agoria en lid van het steering committee ‘circulaire economie’ van de Koning Boudewijn Stichting: “Binnen de werkgroep lieten we een studie uitvoeren rond de tewerkstelling in de circulaire economie in België. Dit onderzoek kan gezien worden als een soort nulmeting en we kwamen uit bij een cijfer van 7,5%. Dit cijfer is echter een onderschatting omdat het onderzoek vooral toegespitst was op afvalverwerking en bepaalde activiteiten rond eindrecyclage, hergebruik en herstel niet in de analyse zaten. Het potentieel van tewerkstelling naar de toekomst toe werd ook niet onderzocht. Agoria heeft een andere studie gedaan, toegepast op de technologische sector, en kwam uit op een potentieel van 20.000 à 36.000 jobs. Dit, vooral op het domein van levensduurverlenging van gebruikte goederen.“

Patrick Van den Bossche: “We merken dat zeker voor de ontwikkeling van circulaire projecten een grote mix van competenties nodig is. Hoewel we nog geen zicht hebben op welke deze concreet zijn, is het wel duidelijk dat we voor de jobs die zullen ontstaan zowel lager als hoger geschoolde mensen zullen nodig hebben. Vanuit Agoria zetten we onze kennis ook in om specifieke opleidingstrajecten op te stellen zoals deze van ‘facilitator circulaire economie’ georganiseerd door FOREM. We houden de evolutie in ieder geval nauw in het oog en kunnen ook de koppeling maken met ons project  BeTheChange project waarmee we kunnen zorgen voor de nodige re-skilling. Want naast de nodige skills voor de circulaire economie spelen digitale skills een grote rol voor de jobs van de toekomst.”

Marie Delvaulx, Director bij The Shift: “Vandaag de dag zien we dat de bedrijven die het best presteren, de bedrijven zijn die het meest duurzame ontwikkelingsbeleid hebben. Deze bedrijven worden ook gezien als beter beheerd en minder risicovol en worden meer gewaardeerd. Ook in tijden van crisis zoals nu met de Covid-19 pandemie. Dit weerspiegelt zich ook op de beurs waar bedrijven die hun duurzaamheidsbeleid serieus nemen beter presteren dan gemiddeld. Het gaat dus niet zozeer om het evenwicht zoeken tussen duurzaamheid en het bereiken van de cijfers maar eerder om het feit dat een duurzaam beleid en strategie de cijfers uiteindelijk beter maakt.”

Door Proximus

We werken niet alleen hard aan het verminderen van onze eigen CO2-uitstoot, we willen ook onze klanten helpen om die van hen te verminderen. We helpen hen hun impact op het milieu te verminderen door een goed evenwicht te bewaren tussen een lange levensduur van onze tv-decoders en modems (in 2019 hebben we 336.000 modems en decoders vernieuwd) en de uitrol van energiezuinigere apparaten.

Het doel was om ons gemiddelde verbruik met 50% te verminderen en dit hebben we in 2019 bereikt. Ons V6-decodermodel is 45% efficiënter dan het vorige.

We leveren tal van producten en diensten die organisaties en overheidsinstanties kunnen helpen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Opvallende voorbeelden zijn onze clouddiensten en Internet of Things-oplossingen, zoals slimme energie, slimme gebouwen of slimme mobiliteit.

Vervoer vertegenwoordigt meer dan 60% van onze directe koolstofvoetafdruk en 21% van ons energieverbruik. We willen deze impact verminderen door onze medewerkers een mobiliteitsbudget aan te bieden dat hen stimuleert om over te schakelen op het openbaar vervoer.

In 2019 kozen 2025 medewerkers voor alternatieve pendeloplossingen in plaats van een parkeerplaats. Onze medewerkers kunnen ook gebruikmaken van telecomoplossingen om telewerken en thuiswerken te vergemakkelijken. We schakelen geleidelijk over naar koolstofvriendelijke of koolstofneutrale kantoren (in de buurt van stations van het openbaar vervoer) en naar meer koolstofvriendelijke voertuigen.

Al onze auto's zullen tegen 2025 vrij zijn van fossiele brandstoffen.

Sinds 2016 zijn we CO₂ neutraal voor onze eigen activiteiten (elektriciteit, fossiele brandstoffen in ons wagenpark en gebouwen en minder broeikasgas). Dit hebben we gerealiseerd door onze uitstoot drastisch te verminderen en door gecertificeerde Gold Standard-klimaatprojecten te ondersteunen. We hebben heel zorgvuldig een aantal projecten geselecteerd die lokaal positieve sociale en economische voordelen genereren en samen zijn we koolstofneutraal.

Proximus is de belangrijkste drijvende kracht achter het meerjarige gecertificeerde klimaatproject TEG STOVE.

In deze specifieke regio in Benin, waar 69% van de bevolking in armoede leeft, gebruikt 91% van de huishoudens hout als energiebron en is er een zeer beperkte toegang tot elektriciteit.

De TEG STOVE is een efficiënte kookfornuis, waarop een thermo-elektrische generator (TEG) geïnstalleerd is. Deze TEG-module zet een deel van de warmte om in elektriciteit, waarmee smartphones of ledlampen kunnen worden opgeladen. Deze ledlampen kunnen onder meer worden gebruikt om ‘s avonds de woning te verlichten of te lezen. Ze komen in de plaats van vervuilende en gevaarlijke petroleumlampen.

Er wordt volop onderzoek gedaan naar de meest efficiënte manier om deze TEG-module te ontwerpen en in steeds meer fornuizen te integreren.

In 2019 kregen 400 gezinnen een dergelijk fornuis, tegenover 1700 in 2017 en 1200 in 2018.

Het gebruik van deze kookfornuizen wordt geregistreerd en dient als bewijs voor de toekenning van koolstofkredieten.
Met het budget dat Proximus ter beschikking stelt voor koolstofkredieten kan honderd keer meer CO2 worden uitgespaard in ontwikkelingslanden dan in België. Dit komt doordat de kosten om CO2-vriendelijke projecten op te zetten lager liggen in Afrika en omdat de huidige energie-efficiëntie daar ook nog drastisch kan verbeteren. We steunen ook fornuisprojecten in Uganda, Malawi en landelijk Azië.

De voordelen zijn hier hoofdzakelijk bosbehoud, betere luchtkwaliteit, gezondheid, werkgelegenheid en levenskwaliteit.

De projecten werden ook geselecteerd omdat ze bijdragen tot diverse Duurzame Ontwikkelingsdoeleinden.

Samen met de klimaatprojecten waarvan we partner zijn, hebben we dus de resterende klimaatimpact geneutraliseerd.

We beschikken over zonnepanelen, die minder dan 1% van onze elektriciteitsproductie vertegenwoordigen, en we gaan dit verhogen tot 2% op basis van de beschikbare en beperkte oppervlakte op de gebouwen.

De rest van de elektriciteit is gewaarborgd afkomstig van zon, wind en waterkracht. Tegen 2023 zal 100% van onze aangekochte elektriciteit afkomstig zijn van lokale wind, en we analyseren hoe we onze actieve rol in de overgang naar hernieuwbare energie in België verder kunnen verbeteren.

We hebben de verpakking van onze producten aangepast om het gebruik van papier en karton te beperken. De gebruikersinstructies zijn digitaal: door een QR-code te scannen krijgt de klant toegang tot een interactieve stap-voor-staphandleiding. Er zit ook een vereenvoudigde handleiding in de hoes rond de doos.

We onderzoeken of implementeren verschillende initiatieven omtrent het sorteren en voorkomen van afval, recyclage van gebruikt materiaal (bv. koper), Green Last Mile Delivery en de ontwikkeling van circulaire inkoopcriteria.

In 2019 genereerden onze activiteiten in België 13.629 ton afval, waarvan 13% restafval, dat werd omgezet in elektriciteit en warmte-energie in afvalverwerkingsinstallaties. De resterende 87% werd gerecycleerd, hergebruikt of herverwerkt. Voor ons toekomstige afvalbeheer hebben we duidelijke doelen gesteld en we zijn van plan om tegen 2025 niet minder dan 90% te recycleren.

We onderzoeken of implementeren verschillende initiatieven omtrent het sorteren en voorkomen van afval, recyclage van gebruikt materiaal (bv. koper), Green Last Mile Delivery en de ontwikkeling van circulaire inkoopcriteria.

Het MIDAS-project, dat al verschillende jaren loopt, is gericht op het recycleren van zoveel mogelijk waardevolle grondstoffen uit netwerkinstallaties. In 2019 werd meer dan 680 ton koperkabel teruggewonnen en werden duizenden tonnen elektronische apparatuur gerecycleerd. Op die manier brengen we waardevolle metalen terug in omloop.

In onze winkels en in scholen lopen ook initiatieven om mobiele telefoons te recycleren. In scholen werken we samen met GoodPlanet Belgium om oude toestellen in te zamelen die gerecycleerd moeten worden. We belonen de scholen met opgeknapte computers. In 2019 recycleerden we in scholen en winkels 31.475 mobiele telefoons en doneerden we in totaal 189 opgeknapte laptops, desktops of tablets aan scholen. In 2020 lanceerden we een grootschalige campagne, 'Don't miss the call', om 100.000 oude toestellen in te zamelen en te recycleren.

Nog in 2019 knapten we meer dan 336.000 modems en tv-decoders op.

We hebben een procedure om smartphones te herstellen. Wanneer een klant met een defect toestel naar de winkel komt, wordt in de winkel een eerste test uitgevoerd. Als het toestel inderdaad defect is, wordt het naar ons logistiek centrum in Courcelles gestuurd, waar het wordt getest.

Als het toestel herstelbaar is, wordt een offerte naar de klant gestuurd en wordt het met zijn akkoord hersteld.

Als dit niet het geval is, wordt het toestel ofwel aan de klant terugbezorgd (als hij dat wenst) of gerecycleerd.

Voor Samsung geldt een speciale regeling: alle toestellen worden voor herstelling teruggestuurd naar hun exclusieve hersteller.

We leveren tal van producten en diensten die organisaties en overheidsinstanties kunnen helpen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Opmerkelijke voorbeelden zijn onze clouddiensten (virtuele PABX in plaats van een fysieke installatie) en Internet of Things-oplossingen, zoals slimme energie, slimme gebouwen of slimme mobiliteit. We bieden ook oplossingen voor videoconferentie en thuiswerk.

Daarnaast verminderen we drastisch de verplaatsingen van technici door middel van virtualisatie en installatie-, onderhouds- en herstellingstechnologieën op afstand. 

Wij bieden onze klanten een voucher aan voor de restwaarde van telefoons die nog kunnen worden hergebruikt.

Voor mobiele telefoons die bestemd zijn voor recyclage bieden wij een waardebon van € 10 aan, terwijl deze mobiele telefoons voor ons geen winst opleveren.

Meer informatie over dit initiatief: Don’t Miss the Call!

Met GoodPlanet Belgium ls partner plaatsen we LoRa-sensoren in scholen om het gedrag van kinderen te meten en hen te sensibiliseren voor duurzaamheid. Op een bord kunnen kinderen eenvoudige vragen beantwoorden door op de knop te drukken die overeenkomt met hun antwoord.

Hun antwoord wordt onmiddellijk draadloos verstuurd via ons LoRa-netwerk en opgeslagen op het GoodSchool DigiTool-onlineplatform ontworpen door Proximus en GoodPlanet. De school krijgt dan de resultaten van de enquête.

Bovendien moedigen we scholen aan om met onze IoT-sensoren verbruiksgegevens voor elektriciteit, gas, brandstof, vervoer, afval, enz. bij te houden. Zo kunnen ze de evolutie ervan opvolgen en vergelijken met de verbruikspatronen van andere scholen.

Met GoodPlanet Belgium maken we kinderen ook bewust van de levenscyclus van mobiele telefoons. Ze kunnen hun oude toestellen meebrengen voor recyclage en in ruil voor hun hulp belonen wij de scholen met opgeknapte computers. In 2019 hebben we scholen beloond met 189 opgeknapte laptops, desktops of tablets.