Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG's) leggen de wereldwijde prioriteiten voor duurzame ontwikkeling voor 2030 vast en beogen overheden, bedrijven en de samenleving in het algemeen te mobiliseren rond een gemeenschappelijke reeks doelstellingen en resultaten. Als telecom- en ICT-operator is er voor ons een rol weggelegd bij het bereiken van deze doelstellingen. Niet alle 17 SDG's zijn echter direct relevant voor ons bedrijf.

 We hebben een meer gedetailleerde analyse gemaakt van ons bedrijfsmodel en onze duurzaamheidsstrategie met betrekking tot de SDG's. We hebben ervoor gekozen ons te concentreren op vier belangrijke SDG's, waar Proximus volgens ons het meest impact kan hebben en de grootste bijdrage kan leveren: SDG's 8, 9, 12 en 13. Daaraan hebben we SDG 4 'Kwaliteitsonderwijs' en SDG 5 'Gendergelijkheid' toegevoegd, waarvoor we denken dat we een matige impact hebben, maar die een integraal onderdeel zijn van onze bedrijfswaarden.

Doel 4: Inclusief en billijk kwaliteitsonderwijs garanderen en levenslang leren promoten voor iedereen

 • SDG 4 logoProximus biedt en brede waaier van opleidingsprogramma's aan op het platform 'learning@Proximus', van klassikale opleidingen tot digitale modules en e-books, zodat medewerkers op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in hun vakgebied. Het leerplatform biedt medewerkers tools aan om hun toekomst te bouwen en zelfs hun loopbaan een nieuwe wending te geven.
 • We ondersteunen initiatieven zoals Bednet en ClassContact, twee verenigingen die het voor langdurig zieke kinderen mogelijk maken thuis of in het ziekenhuis les te blijven volgen.
 • We hebben partnerships met MolenGeek, een organisatie die kansarme werkzoekenden helpt een loopbaan uit te bouwen in de nieuwe digitale wereld, en met School19, de eerste gratis Belgische codeerschool. We zijn stichtend partner van Technobel, dat ICT-opleidingen voorziet voor werkzoekenden.

Doel 5: Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

SDG 5 logoProximus respecteert het principe van gelijk loon.

 • Proximus biedt voorwaarden om de verschillende aspecten van het beroeps- en privéleven van zijn medewerkers tijdens hun verschillende levensfasen met elkaar te verzoenen.
 • Proximus heeft een policy inzake diversiteit en gelijke kansen, die van toepassing is op alle medewerkers van de Proximus Groep. Diversity & Inclusion maakt ook deel uit van de Gedragscode, die van toepassing is op alle werknemers en deel uitmaakt van de verplichte opleiding.
 • Niet-discriminatie: Proximus heeft zich tot doel gesteld het meest actieve bedrijf te zijn in de promotie van vrouwen in de digitale wereld.
 • Inclusieve bevoorradingsketen: Onze gedragscode voor leveranciers vereist dat leveranciers de bescherming van de mensenrechten van werknemers (inclusief niet-discriminatie) en van personen en gemeenschappen die invloed ondergaan van hun activiteiten, respecteren en ondersteunen.
 • Proximus stimuleert vrouwelijke vertegenwoordiging op de verschillende niveaus van ons bedrijf.

Doel 8: Langdurige, inclusieve en duurzame economische groei stimuleren, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen bevorderen

SDG 8 logoWe zijn een belangrijke werkgever en dragen op die manier bij tot het Belgische economische ecosysteem. We creëren rechtstreeks en onrechtstreeks duurzame werkgelegenheid, onder meer door onze gigabitnetwerken van de toekomst uit te rollen en te onderhouden. We ondersteunen de ontwikkeling van nieuwe digitale ecosystemen en innovatieve oplossingen die de Belgische economie ten goede komen.

Doel 9: Veerkrachtige infrastructuur aanleggen, inclusieve en duurzame industrialisering bevorderen en innovatie aanmoedigen

SDG 9 logoAls de belangrijkste telecomoperator in België hebben we de verantwoordelijkheid om de digitale infrastructuur in België te ontwikkelen en te verbeteren. Dit doen we door het beste open gigabitnetwerk voor België te bouwen. We hebben het vaste voornemen om zoveel mogelijk Belgen te laten genieten van de voordelen van onze netwerken en digitale platformen van de volgende generatie. Tegelijk stimuleren we innovatie met de hulp van onze leveranciers en de academische wereld, en moderniseren we onze infrastructuur via innovatieve technologieën die deze zo duurzaam en veerkrachtig mogelijk maken.

Doel 12: Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen

We hebben de ambitie om tegen 2030 echt circulair te worden. Daartoe hebben we ons strikte doelen gesteld. Bij het ontwerpen van producten houden we rekening met de volledige impact van hun levenscyclus. We beperken zoveel mogelijk de nadelige gevolgen ervan voor de menselijke gezondheid en het milieu en streven naar maximale afvalvermindering en recyclage van materialen. We leggen ook strenge normen op in onze hele bevoorradingsketen. We stellen onze klanten in staat hun milieu-impact te verminderen, bijvoorbeeld met ons assortiment refurbished telefoons en onze Banx- en MyFootprint-apps die klanten inzicht geven in hun ecologische voetafdruk.

Doelen 13: Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden

De strijd tegen de klimaatverandering maakt integraal deel uit van de strategie van Proximus:

 • Sinds 2019 betrekt Proximus uitsluitend hernieuwbare elektriciteit en koopt het zijn elektriciteit steeds meer in bij lokale bronnen.
 • In 2021 hebben we ons aangesloten bij de European Green Digital Coalition.
 • In 2022 was Proximus de eerste grote onderneming in België en de derde telecomoperator wereldwijd van wie de net zero-doelstellingen werden gevalidereerd door het SBTi (algemene doelstelling, doelstellingen op korte en lange termijn)
 • Tegen 2030 zal Proximus het gebruik van fossiele brandstoffen voor zijn wagenpark en gebouwen volledig hebben gebannen.
 • Onze ambitie is om tegen 2040 een net zero CO2-uitstoot te bereiken