Verloningsbeleid van Proximus

Het verloningsbeleid en de verloningspraktijken van onze onderneming staan onder toezicht van ons Benoemings- en Bezoldigingscomité ("BBC"), waarvan de rol en verantwoordelijkheden worden beschreven in onze Corporate Governance Verklaring die in ons jaarverslag wordt gepubliceerd. Als naamloze vennootschap van publiek recht hebben wij een bestuursmodel aangenomen, in overeenstemming met de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven ("Wet van 1991"). Voor de aangelegenheden die niet uitdrukkelijk worden geregeld door de Wet van 1991, valt Proximus onder het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019 ("Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen") en, op basis van een "pas toe of leg uit"-aanpak, onder de Belgische Corporate Governance Code 2020.

Het Verloningsbeleid werd op 25 februari 2021 door de Raad van Bestuur goedgekeurd op voorstel van het Benoemingsen bezoldigingscomité. Dit beleid werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Proximus op 21 april 2021 en werd bijgewerkt op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Proximus op 19 april 2023. Een bijgewerkte versie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Proximus op 17 april 2024. Na goedkeuring zal dit beleid vanaf die datum de komende vier jaar van toepassing zijn binnen Proximus, tenzij er in de tussentijd belangrijke wijzigingen nodig worden geacht.

Wij verbinden ons ertoe de leden van onze Raad van Bestuur en van de Leadership Squad slechts te vergoeden in overeenstemming met het verloningsbeleid zoals beschreven in dit document. Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het niet goedkeurt, zullen wij de bezoldiging blijven betalen in overeenstemming met onze bestaande praktijken en onze Raad van Bestuur zal dan een herzien beleid ter goedkeuring voorleggen aan de volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Voor alle duidelijkheid, voor zover het Verloningsbeleid afwijkt van (artikel 7:121 junco) artikel 7:91 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen), wordt de goedkeuring van het verloningsbeleid door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders beschouwd als een expliciete goedkeuring van deze afwijkingen.