Regeringen, bedrijven, overheidsinstanties en sociale organisaties ondertekenen Digital Inclusion Charter

DigitAll, met hoofdpartners BNP Paribas Fortis en Proximus, brengt vandaag verschillende regeringen van ons land en een dertigtal bedrijven, overheidsinstanties en sociale organisaties samen in het kader van digitale inclusie. De verschillende partijen engageren zich om de digitale kloof in België te verkleinen en onderschrijven daarom het Digital Inclusion Charter. In een wereld die steeds digitaler wordt, engageren ze zich om verscheidene acties te ondernemen die digitale uitsluiting tegengaan.

Digitale ongelijkheid leidt tot sociale uitsluiting. Dat is de conclusie van een rapport van de Koning Boudewijnstichting uit juni 2020. Niet minder dan 1 op de 10 Belgische huishoudens heeft geen internetverbinding thuis. Voor gezinnen met een laag inkomen stijgt dat cijfer tot bijna 3 op 10. Heel wat Belgen hebben ook geen of niet voldoende digitale vaardigheden. Bij maar liefst 40% van de Belgen dreigt digitale uitsluiting. Ten slotte vermeldt het rapport ook ongelijkheid inzake het gebruik van essentiële diensten. Zo heeft 57% van de Belgen met een laag opleidingsniveau het internet nog nooit gebruikt om essentiële documenten te versturen naar de overheid. In een tijd waarin het digitale steeds belangrijker wordt, weegt de digitale kloof op de maatschappelijke integratie van de meest kwetsbaren.

DigitAll is de nieuwe naam van het in november 2020 door BNP Paribas Fortis gelanceerde Digital Inclusion Ecosystem. Dat initiatief, waar intussen negentien bedrijven, acht sociale organisaties en zeven overheidsinstanties deel van uitmaken, wil de digitale kloof in België verkleinen door digitale inclusie hoger op de agenda te zetten. Het ecosysteem werkt momenteel aan drie concrete projecten: een nationale bewustmakingscampagne om het belang van digitale inclusie te onderstrepen, de inschatting van het gebruiksgemak van digitale tools in de vorm van een digitale-inclusie-index, en een mobiele oplossing om moeilijk te bereiken doelgroepen digitale vaardigheden bij te brengen.

Digital Inclusion Charter

Vandaag scharen een dertigtal partijen zich achter het initiatief en gaan ze zelfs nog een stap verder. Proximus en BNP Paribas Fortis brengen de partijen samen om hun betrokkenheid in het project te bezegelen. Ze plaatsen hun, uiteraard digitale, handtekening onder het Digital Inclusion Charter. Daarmee zetten ze hun engagement om digitale inclusie in België te promoten, kracht bij. Het charter faciliteert de uitbouw van een netwerk rond digitale inclusie en draagt bovendien bij tot een grotere bewustwording van de digitale kloof.

foto van iemand die gequote wordt

Proximus zet zich in om digitale technologieën toegankelijk te maken voor iedereen, ongeacht fysieke mogelijkheden, economische achtergrond, culturele afkomst, opleiding of leeftijd. Onze steun aan DigitAll, dat diverse stakeholders verenigt rond een gemeenschappelijk engagement om digitale inclusie te bevorderen, is een logisch gevolg van deze ambitie. Ik ben ervan overtuigd dat het uitwisselen van ideeën en het bepalen van gemeenschappelijke acties samen met alle betrokken partners kan leiden tot substantiële vooruitgang in het verzekeren van een inclusief, veilig en duurzaam België.

Heel wat mensen dreigen uitgesloten te worden uit onze maatschappij doordat ze, om diverse redenen, geen gebruik maken van digitale middelen. Digitale inclusie is in onze moderne samenleving een absolute voorwaarde voor sociale inclusie. BNP Paribas Fortis gaat daarom, samen met de andere partners in het ecosysteem, concrete engagementen aan om digitale uitsluiting te bestrijden.

Negen engagementen

Het Digital Inclusion Charter omvat negen concrete engagementen waartoe de ondertekenaars zich verbinden:

  1. In kaart brengen en delen van best practices ter verbetering van digitale inclusie.
  2. In kaart brengen van belemmeringen voor digitale inclusie en definiëren van gemeenschappelijke acties om die belemmeringen weg te nemen.
  3. De top van de eigen organisatie aanmanen om het engagement aan te gaan en te sturen.
  4. Verbeteren van de digitale inclusie in de eigen organisatie door interne opleiding te stimuleren en acties en vooruitgang te delen.
  5. Bevorderen van digitale inclusie buiten de eigen organisatie met als doel het aantal ondertekenaars van het Digital Inclusion Charter en de impact ervan te vergroten.
  6. Steun verlenen aan campagnes die digitale inclusie tot een prioritaire doelstelling willen maken, omdat de digitale kloof bij het grote publiek nog steeds te weinig bekend is.
  7. Geleidelijk invoeren van een procedure binnen de eigen organisatie van een procedure waarmee beoordeeld wordt in welke mate digitale inclusie bij de medewerkers, klanten en begunstigden bevorderd wordt.
  8. Acties ondernemen om het vertrouwen in digitale tools te vergroten, het online veiligheidsgevoel te verhogen en om gebruikers te wapenen tegen potentieel misbruik.
  9. Opvolgen van de implementatie van het charter en na drie jaar dit charter evalueren samen met de andere ondertekenaars, om een stand van zaken op te maken en mogelijke vervolgstappen te definiëren.
Printen

Deel dit nieuws via