Financiële resultaten van de Proximus Groep - Vierde kwartaal en volledig jaar 2022

Proximus zet zijn sterke commerciële traject verder en sluit het jaar af met solide financiële prestaties in het vierde kwartaal

 • De onderliggende omzet van de Proximus Groep in het vierde kwartaal steeg met 8,1% op jaarbasis en de onderliggende ebitda met 1,4% op jaarbasis.
 • De omzet op de thuismarkten steeg in het vierde kwartaal met 2,1% tot 1.155 miljoen EUR, de onderliggende ebitda op de thuismarkten met 1,8%.
 • Opschaling van de fiberstrategie: dekking van >21% van de bevolking en 252.000 geactiveerde fiberlijnen eind december 2022.
 • Het vierde kwartaal leverde aanhoudend sterke commerciële prestaties op voor mobiele postpaid (+43.000), internet (+9.000) en convergente diensten (+13.000), en hield het nettoverlies van TV-klanten (-9.000) binnen de perken.
 • De internationale segmenten Telesign en BICS boekten een recordomzetgroei van respectievelijk 61,5% en 20,4% in het vierde kwartaal.
 • Verwachtingen voor 2022 ingelost voor alle indicatoren.
 • Voor 2023 wordt verwacht dat de omzet op de thuismarkten op jaarbasis met 1% tot 3% zal stijgen, dat de onderliggende ebitda op de thuismarkten en de groepsebitda met ongeveer 3% zullen dalen en dat de capex zal pieken in de buurt van 1,3 miljard EUR.
 • De Raad van Bestuur stelt een brutodividend voor van 1,20 EUR per aandeel over het resultaat van 2022, waarvan 0,70 EUR wordt uitgekeerd in april 2023.

Highlights Q4 2022

 • Proximus sloot het vierde kwartaal van 2022 af met een sterke groei van zijn mobiele klantenbasis op de thuismarkten, met 43.000 extra mobiele postpaidkaarten, en voegde 9.000 internetabonnementen toe. De residentiële convergente aanbiedingen bleven succesvol en groeiden aan met 13.000 extra klanten tot een totaal van 1.048.000, een stijging op jaarbasis met 5,2%. De fiberaanbiedingen kenden een toenemend succes met 31.000 extra actieve fiberlijnen voor Residential en Business, goed voor een totaal van 252.000. Proximus is erin geslaagd de nettodaling van het aantal tv-abonnementen in het vierde kwartaal te beperken tot 9.000, wat de veranderende klantenbehoeften weerspiegelt. Het aantal vaste spraaklijnen is verder afgenomen met 53.000 lijnen.
 • De onderliggende omzet van Proximus op de thuismarkten steeg met 2,1% tot 1.155 miljoen EUR. De Residential unit boekte een omzetstijging van 0,7%, waarbij de stijging van de omzet uit Customer Services met 2,6% gedeeltelijk werd geneutraliseerd door de omzet uit prepaid, toestellen en andere. De omzet uit convergente diensten steeg met 7,6% dankzij verdere klantengroei en de inflatiegebonden prijsaanpassing. De omzet voor Business steeg over het vierde kwartaal van 2022 met 4,1% op jaarbasis. De omzet uit IT-apparatuur steeg sterk ten gevolge van de voortgezette inhaalbeweging voor klanteninstallaties na tekorten in de levering van chips. De omzet uit Business Services kende een lichte daling (0,9%) doordat de dalende omzet uit vaste spraak grotendeels werd gecompenseerd door een hogere omzet uit vaste data (2,7%) en IT-diensten (1,0%). De Wholesale unit van Proximus boekte in totaal 8,1% minder omzet, waarbij de daling van de omzet uit interconnectie de groei met 7,8% van de omzet uit vaste en mobiele wholesalediensten meer dan tenietdeed, zonder noemenswaardig effect op de marge.
 • In het vierde kwartaal van 2022 bedroeg de ebitda op de thuismarkten 389 miljoen EUR, 1,8% hoger in vergelijking met dezelfde periode in 2021. De bijdrage van de hogere directe marge, die met 2,0% toenam, werd gedeeltelijk geneutraliseerd door hogere bedrijfskosten (2,1%). De kosteneffecten van de inflatie, alsook de kosten voor het aantrekken van klanten en de transformatieplannen, werden gedeeltelijk opgevangen door voortdurende kostenbesparingen.
 • Telesign sloot het vierde kwartaal af met andermaal een recordgroei van de omzet en de directe marge, die stegen binnen zowel zijn Digital Identity- als zijn Communications-segment. De omzet van Telesign steeg op jaarbasis met 61,5% (46,9% bij een constante wisselkoers) tot een totaal van 140 miljoen EUR, en zijn directe marge steeg met 48,7% tot 34 miljoen EUR (22,5% bij een constante wisselkoers). Bijgevolg was de ebitda van Telesign in het vierde kwartaal break-even, ondanks aanhoudende aanzienlijke investeringen die de bedrijfskosten opdreven.
 • BICS sloot zijn sterkste groeikwartaal ooit af met een omzetstijging van 20,4% tot 311 miljoen EUR. De omzet uit de kernactiviteiten van BICS steeg met 20,6% dankzij de groei van de omzet uit mobiliteits- en berichtendiensten door het sterk toegenomen reisverkeer na covid. De omzet uit groeidiensten steeg met 30,5%, vooral dankzij het grote succes van clouddiensten, en de omzet uit traditionele diensten (waarvan de marge laag is) steeg met 19,3%. De directe marge steeg met 12,3% en de ebitda met 3,5%, onder invloed van kostenstijgingen door inflatie en niet-structurele prestatiegebonden uitgaven. Afgezien daarvan was de ebitdagroei vergelijkbaar met die van de vorige twee kwartalen.
 • Globaal kwam de onderliggende omzet van de Proximus Groep uit op 1.558 miljoen EUR voor het vierde kwartaal van 2022, een stijging met 8,1%, waardoor dit het sterkste groeikwartaal van het jaar was. De onderliggende groepsebitda bedroeg 415 miljoen EUR, een stijging met 1,4%.
 • Exclusief spectrum en voetbaluitzendrechten kwam de capex van de Proximus Groep voor het jaar 2022 uit op 1.305 miljoen EUR. De stijging op jaarbasis met 101 miljoen EUR ten opzichte van 2021 was grotendeels te danken aan de investeringen van Proximus in zijn gigabitnetwerken. De investeringen in fiber waren goed voor 35% van de totale capex. Proximus heeft zijn fibervoetafdruk uitgebreid tot 1.282.000 woningen en bedrijven, wat neerkomt op een dekkingsgraad van meer dan 21% van België.
 • In 2022 boekte de Proximus Groep een vrije kasstroom van 167 miljoen EUR, of 181 miljoen EUR na correctie voor transactiekosten in het kader van fusies en overnames. De daling ten opzichte van de vergelijkbare gecorrigeerde vrije kasstroom voor 2021 van 376 miljoen EUR (237 miljoen EUR gerapporteerde vrije kasstroom) was hoofdzakelijk het gevolg van een hogere kasuitstroom voor capex en een ongunstige evolutie op jaarbasis van de behoeften aan bedrijfskapitaal. Dit werd voor een deel gecompenseerd door lagere betalingen van inkomstenbelastingen op jaarbasis, een lagere kasuitstroom voor lopende transformatieplannen en lagere kapitaalinjecties in de joint ventures voor fiber.

We hebben 2022 afgesloten met een sterke dynamiek en het sterkste groeikwartaal van het jaar voor onze groepsomzet, die met 8,1% steeg, gesteund door zowel het thuis- als het internationale segment. We bleven de kosten door de inflatie doeltreffend binnen de perken houden om de groei van de ebitda te stimuleren.

Na twee jaren die de stempel droegen van covid en de nasleep daarvan, bleek 2022 uit macro-economisch oogpunt weer een uitdagend jaar. De oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de wereldeconomie hebben geleid tot een inflatieniveau dat in de laatste 50 jaar ongezien is in ons land.

In deze complexe context ben ik trots op de sterke prestaties die de Proximus Groep het voorbije jaar en meer in het bijzonder in het laatste kwartaal heeft neergezet. Ze getuigen van het succes van onze #inspire2022-strategie. Na het derde kwartaal, dat al een recordkwartaal was, hebben we de omzetgroei van de Groep nog kracht bijgezet. Dankzij onze aanhoudende focus op strikte kostenbeheersing om de effecten van de inflatie te beperken, zijn we erin geslaagd de groepsebitda met 1,4% te laten groeien.

Op onze thuismarkten wisten we voor onze verschillende merken een goede commerciële dynamiek te behouden. Onze multimerkenstrategie blijft een belangrijke succesfactor die ons in staat stelt alle klantensegmenten aan te spreken en tegemoet te komen aan snel evoluerende klantenbehoeften.

Terwijl we kwartaal na kwartaal sterke operationele en financiële prestaties neerzetten, werken we ook aan de transformatie van ons bedrijf om het klaar te maken voor de toekomst. In juni vorig jaar hebben we een aanzienlijk deel van het beschikbare spectrum verworven, waardoor we onze mobiele leiderspositie in de komende 20 jaar zullen kunnen handhaven, met de sterke ambitie heel België tegen 2025 van 5G te voorzien.

Voor onze vaste activiteiten bereiken we met de uitrol van het beste gigabitfibernetwerk in België nu meer dan 21% van de woningen en bedrijven, waardoor we nog meer voorsprong nemen op onze concurrenten. De voorbije jaren hebben we meer dan 250.000 klanten op ons fibernetwerk aangesloten. En dit is nog maar een begin, want ons 10 Gbps-fiberproduct, dat momenteel in vijf steden beschikbaar is, zal tegen de zomer geleidelijk over het hele land worden uitgerold.

Investeren in de toekomst, dat is ook investeren in onze mensen, onze cultuur en ons bedrijfsmodel. Meer concreet vertaalt dit zich in een gemeenschappelijke missie en waarden die door alle medewerkers worden gedeeld. Een van de sleutelelementen van deze transformatie is de overstap naar agile manieren van werken, die volop worden geïmplementeerd in het hele bedrijf. Zowel onze klanten als onze medewerkers plukken er al de vruchten van. Deze transformatie kwam tot stand via een open en constructieve dialoog met onze sociale partners. In diezelfde geest hebben we vorige woensdag ook een nieuwe collectieve overeenkomst voor 2023-2024 met hen gesloten.

Proximus neemt ook zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid erg ter harte. Daarom hebben we na de verwoestende aardbevingen vorige week besloten onze klanten gratis oproepen en sms'en naar Turkije en Syrië aan te bieden, zodat ze contact kunnen houden met familie en vrienden. We hebben ons ook aangesloten bij een nationale geldinzamelingsactie van het Rode Kruis.

Tegelijkertijd blijven we ons steentje bijdragen aan de strijd tegen de opwarming van de aarde. In 2022 was Proximus de derde operator ter wereld waarvan de doelstellingen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen op korte en lange termijn werden gevalideerd door het Science Based Targets initiative (SBTi). Bovenop deze erkenning werd ons bedrijf geselecteerd voor de Bel ESG-index, die vorige woensdag in het leven werd geroepen. Deze nieuwe sterindex zal Brusselse beursgenoteerde bedrijven volgen die het best scoren op ESG-criteria (Environmental, Social en Governance).

Wat onze internationale segmenten betreft, blijven we uitzonderlijke resultaten boeken. Sinds onze beslissing om de minderheidsaandeelhouders uit te kopen, zitten Telesign en BICS terug op een sterk groeipad, met een vernieuwde focus op een sterk management en een groeiende aanwezigheid op nieuwe markten, wat zich vertaalt in recordgroeicijfers. We zijn dus blij te zien dat BICS en Telesign groeien met respectievelijk 20,4% en 61,5% op jaarbasis en aanzienlijk bijdragen tot de groei van de directe marge van de Groep.

Voor de Groep is het van cruciaal belang te bouwen aan een betrouwbare, digitale wereld. We zijn dan ook bijzonder trots dat we in mei Proximus Ada hebben gelanceerd, het eerste Belgische center of excellence dat artificiële intelligentie en cybersecurity combineert, en dat we als een van de eerste operatoren ter wereld een overeenkomst hebben gesloten met Microsoft om een soevereine cloud te ontwikkelen. Zo kunnen we onze klanten laten genieten van de kracht van artificiële intelligentie via de clouddiensten van Microsoft in combinatie met een optimaal beveiligingsniveau dat wordt gegarandeerd door Proximus.

Samengevat ben ik erg tevreden dat we in een turbulente economische context onze oorspronkelijke financiële doelstellingen voor 2022 hebben kunnen overtreffen. De omzet van Proximus op de thuismarkten exclusief toestellen steeg met 2,5%, onze onderliggende ebitda op de thuismarkten nam toe met 0,7% op jaarbasis en de groepsebitda groeide met 0,8% ten opzichte van 2021. Dankzij de versnelling van onze fiberuitrol sloten we 2022 af met een capex van 1,3 miljard EUR exclusief spectrum en voetbaluitzendrechten. Onze nettoschuld/ebitdaratio kwam in 2022 zoals gepland uit op 2,3X (S&P-definitie).

Nu we onze doelstellingen in het kader van #inspire2022 hebben bereikt, beginnen we een nieuw hoofdstuk en zien we de toekomst met vertrouwen en vastberadenheid tegemoet.

Op onze Capital Markets Day op 16 januari 2023 hebben we onze nieuwe driejarenstrategie bold2025 voorgesteld, die focust op groei en waardecreatie op lange termijn. Met bold2025 zullen we genieten van ons pioniersvoordeel voor fiber, een goede commerciële dynamiek behouden en de effecten van de inflatie binnen de perken houden via ons opgeschaalde kostenefficiëntieprogramma. Voor de internationale segmenten, die reeds actief zijn in sterk groeiende markten, voorzien we verdere expansie in nieuwe regio's en voor nieuwe producten. Globaal gezien zal bold2025 ons ideaal positioneren om met succes de uitdagingen van de komende jaren aan te gaan, met als doel onze groepsebitda tegen 2025 te laten groeien tot licht boven het niveau van 2022.

Voor 2023 verwachten we dat onze omzet op de thuismarkten met 1% tot 3% zal toenemen. Door de aanzienlijke tegenwind van looninflatie en energiekosten verwachten we dat de onderliggende ebitda op de thuismarkten met ongeveer 3% zal dalen. Voor onze internationale segmenten BICS en Telesign voorzien we voor 2023 een hoge eencijferige groei van de directe marge. Alles bij elkaar genomen verwachten we dat onze onderliggende groepsebitda ten opzichte van 2022 met ongeveer 3% zal dalen. Onze capex zal in 2023 pieken rond de 1,3 miljard EUR, en we voorzien dat de nettoschuld/ebitdaratio rond de 2,6X (S&P-definitie) zal liggen.

Tot slot heeft onze Raad van Bestuur besloten om aan de Algemene Vergadering voor te stellen om over het resultaat van 2022 een brutodividend van 1,20 EUR per aandeel uit te keren. In lijn met ons onlangs aangekondigde driejarige dividendbeleid over de periode 2023-2025 verbinden we ons verder tot een zeer aantrekkelijke winstuitkering, met de bedoeling over het resultaat van 2023 eveneens een jaarlijks brutodividend van 1,20 EUR per aandeel uit te keren.

Kerncijfers

Operationele cijfers, in duizendtallen

    Nettoklantenaangroei in het kwartaal Klantenbasis op einde kwartaal
    2021 2022 % 2021 2022 %
Fiber Aansluitbare woningen 126 158   813 1.282 57,7%
Geactiveerde retaillijnen 20 31   146 252 72,9%
Residentiële klanten Convergent 17 13   996 1.048 5,2%
Groep (abonnementen/simkaarten) Internet 15 9   2.178 2.216 1,7%
TV 14 -9   1.721 1.710 -0,7%
Vaste spraak -45 -53   2.004 1.810 -9,7%
Mobiele postpaid (uitgez. M2M) 53 43   4.651 4.817 3,6%
M2M 154 63   3.365 3.976 18,2%
Prepaid -20 -19   689 621 -9,8%

Financiële cijfers (miljoen EUR)

  4e kwartaal Op jaarbasis
    2021 2022 % verschil 2021 2022 % verschil
Omzet
(onderliggend)
Groep 1.441 1.558 8,1% 5.578 5.909 5,9%
Thuismarkten 1.132 1.155 2,1% 4.381 4.478 2,2%
BICS 259 311 20,4% 999 1.132 13,3%
Telesign 87 140 61,5% 327 473 44,5%
Directe marge
(onderliggend)
Groep 900 935 3,8% 3.579 3.722 4,0%
Thuismarkten 823 839 2,0% 3.286 3.360 2,2%
BICS 58 66 12,3% 227 263 15,9%
Telesign 23 34 48,7% 79 114 43,0%
Kosten
(onderliggend)
Groep -491 -520 5,9% -1.807 -1.936 7,1%
Thuismarkten -441 -450 2,1% -1.633 -1.695 3,8%
BICS -33 -40 18,9% -126 -143 14,1%
Telesign -20 -34 64,9% -63 -112 79,3%
Ebitda
(onderliggend)
Groep 409 415 1,4% 1.772 1.786 0,8%
als % van de omzet 28,4% 26,6% -1,8 p.p. 31,8% 30,2% -1,5 p.p.
Thuismarkten 382 389 1,8% 1.654 1.665 0,7%
BICS 25 26 3,5% 102 120 18,1%
Telesign 2 0 -86,0% 17 1 -93,5%
Groepsebitda
(gerapporteerd)
  425 419 -1,6% 1.828 1.826 -0,1%
Nettowinst   87 81 -6,7% 445 450 1,1%
Geboekte capex
(excl. spectrum en
voetbaluitzendrechten)
  467 464 -0,6% 1.203 1.305 8,4%
Vrije kasstroom
(gecorrigeerd)
  -32 99 > 100% 376 181 -52,0%
Gecorrigeerde netto
financiële positie
(excl. leaseschulden)
  niet gerapporteerd niet gerapporteerd   -2.740 -2.758 -0,7%

Opmerkingen

 • De omzet, directe marge, bedrijfskosten en ebitda van de Groep zijn inclusief eliminaties tussen segmenten.
 • De gecorrigeerde vrije kasstroom is exclusief de impact van fusies en overnames, maar inclusief kapitaalinjecties voor fiber.

Vooruitzichten voor 2022 waargemaakt

Ondersteund door #inspire2022, de driejarenstrategie die in 2020 door de Proximus Groep werd gelanceerd, werden de verwachtingen voor 2022 ingelost voor alle indicatoren. De omzet van Proximus op de thuismarkten exclusief toestellen steeg met 2,5%, de onderliggende ebitda op de thuismarkten nam toe met 0,7% op jaarbasis en de groepsebitda groeide met 0,8% ten opzichte van 2021.

Dankzij de goede vooruitgang van de fiberuitrol sloot Proximus 2022 af met een capex van 1.305 miljoen EUR, exclusief spectrum en voetbaluitzendrechten, dat is in de buurt van de vooropgestelde 1,3 miljard EUR. De nettoschuld/ebitdaratio kwam in 2022 uit op 2,3X (S&P-definitie).

Indicatoren
Indicator Volledig jaar 2021

Resultaten
Volledig jaar 2022
Initiële vooruitzichten
18 februari 2022
Volledig jaar 2022
Vooruitzichten na opwaartse herziening
28 oktober 2022
Volledig jaar 2022

Resultaten
Onderliggende omzet op de thuismarkten
Exclusief toestellen
4.075 miljoen EUR Groei tot 1% op jaarbasis Groei van ongeveer 2% op jaarbasis 4.176 miljoen EUR
+2,5%
Onderliggende ebitda op de thuismarkten 1.654 miljoen EUR Groei tot 1% op jaarbasis Bovenste vork van
'Groei tot 1% op jaarbasis'
1.665 miljoen EUR
+0,7%
Onderliggende groepsebitda 1.772 miljoen EUR Ongeveer -1% op jaarbasis Bovenste vork van
'Groei tot 1% op jaarbasis'
1.786 miljoen EUR
+0,8%
Capex (exclusief spectrum
en voetbaluitzendrechten)
1.203 miljoen EUR In de buurt van 1,3 miljard EUR In de buurt van 1,3 miljard EUR 1.305 miljoen EUR
Nettoschuld/ebitda 1,55X Ongeveer 1,6X Ongeveer 1,6X 1,5X (Proximus)
2,3X (S&P)

 

Winstuitkering aan de aandeelhouders over het resultaat van 2022

In lijn met het aangekondigde driejarige dividendbeleid van Proximus over de periode 2020-2022 heeft de Raad van Bestuur de beslissing goedgekeurd om aan de Algemene Vergadering van 19 april 2023 voor te stellen om een brutodividend van 1,20 EUR per aandeel uit te keren over het resultaat van 2022, waarvan 0,50 EUR per aandeel als interim-dividend werd betaald in december 2022.

Na goedkeuring door de Algemene Vergadering zal het gewone dividend van 0,70 EUR per aandeel worden uitgekeerd op 28 april 2023.

 

Coupon 33:
Gross normal dividend: EUR 0.xx/share
Net dividend (xx% withholding tax assumed): EUR 0.xx/share

 • Ex-coupon date: xx April 2022
 • Record date: xx April 2022
 • Payment date: xx April 2022

Jaarvooruitzichten voor 2023

Zoals aangekondigd tijdens de Capital Markets Day van Proximus op 16 januari 2023, lanceert het bedrijf zijn nieuwe bold2025-strategie, die steunt op unieke troeven, zowel op de thuismarkten als internationaal, die elk op hun markten optimaal gepositioneerd zijn om groei te realiseren en op lange termijn duurzame waarde voor alle stakeholders te creëren.

Op de thuismarkten zal Proximus inzetten op zijn multimerkenstrategie, op de verderzetting van zijn leiderschap inzake convergentie en op waardeoptimalisatie om omzetgroei te genereren. Voor 2023 wordt verwacht dat de omzet op de thuismarkten met 1% tot 3% zal stijgen.

Vanaf 2023 zal Proximus zijn tweede ronde van kostenbesparingen activeren, voor een bedrag van 220 miljoen EUR over de komende drie jaar, om de druk op de opex, door de inflatie, te beperken. Voor 2023 wordt een aanzienlijke tegenwind van de inflatie verwacht, waardoor de onderliggende ebitda op de thuismarkten op jaarbasis tijdelijk met ongeveer 3% zal dalen.

De internationale activiteiten bieden Proximus een uniek groeipad, waardoor het bedrijf een leidende rol kan opnemen in markten met dubbele groeicijfers. Proximus verwacht dat zijn internationale segmenten BICS en Telesign in 2023 een hoge eencijferige groei van de directe marge zullen optekenen.

Globaal verwacht Proximus 2023 af te sluiten met een daling door inflatie van de onderliggende groepsebitda van ongeveer 3%.

Proximus verwacht dat zijn groepscapex in 2023 zal pieken op ongeveer 1,3 miljard EUR, voornamelijk door de fibercapex om fiberklanten aansluitbaar te maken, aan te sluiten en te activeren en door mobiele investeringen in de lopende consolidatie van het mobiele netwerk en de uitrol van 5G. De impact van de inflatie op de capex zal onder controle worden gehouden door capexoptimalisatie en efficiëntieprogramma's.

De nettoschuld/ebitdaratio zal voor 2023 naar verwachting rond de 2,6X liggen. Dit zorgt voor aanhoudend solide 'investment-grade' kredietratings, waardoor financiering op korte termijn tegen lage rente mogelijk blijft.

Indicatoren
Indicator Volledig jaar 2022
Resultaten
Volledig jaar 2023
Vooruitzichten 16/01/2023
Onderliggende omzet op de thuismarkten 4.478 miljoen EUR +[1-3 %] op jaarbasis
Onderliggende ebitda op de thuismarkten 1.665 miljoen EUR Ongeveer -3 % op jaarbasis
Internationale directe marge 377 miljoen EUR Hoge eencijferige groei
Onderliggende groepsebitda 1.786 miljoen EUR Ongeveer -3 % op jaarbasis
Capex (exclusief spectrum en voetbaluitzendrechten) 1.305 miljoen EUR Piek op ongeveer 1,3 miljard EUR
Nettoschuld/ebitda 1,5X (Proximus)
2,3X (S&P)
Ongeveer 2,6X (S&P)

Dividendbeleid 2023-2025

Conform de bold2025-strategie en het daaruit voortvloeiende dividendbeleid, wil Proximus over het resultaat van 2023 een stabiel brutodividend van 1,20 EUR per aandeel uitkeren, onder voorbehoud van financiële prestaties in lijn met het strategisch plan.

Over het resultaat van 2024 en 2025 zal Proximus zijn dividend terugbrengen tot 0,60 EUR per aandeel. Het herziene, duurzame dividendniveau houdt rekening met alle gekende macro-economische en inflatiegebonden invloeden en met de verwachte veranderingen in de marktstructuur. Het voorgestelde dividend wordt op jaarbasis herzien en voorgelegd aan de Raad van Bestuur om een strategische financiële flexibiliteit voor toekomstige groei te behouden, organisch of via selectieve M&A's, met een duidelijke focus op waardecreatie. Dit omvat tevens het bevestigen van de geschikte niveaus van uitkeerbare reserves.

Financiële resultaten Q4

Printen

Deel dit nieuws via