Algemene Vergaderingen Q&A

Schriftelijke vragen van de heer Augustin MEIRE

1) Proximus meldde onlangs een aanzienlijk banenverlies.
Wat is het beleid van het bedrijf ten aanzien van bijscholing, zodat werknemers zich kunnen opleiden voor deze nieuwe banen?
Is het niet effectiever om te focussen op vorming, die de motivatie en loyaliteit van het personeel genereert, in plaats van een groot verloop of plotselinge heroriëntaties uit te lokken? 
Hoe bevordert het management de sociale vrede?

Proximus investeert reeds gedurende meerdere jaren in de permanente vorming van zijn medewerkers. In het kader van het transformatieplan is er ook voor gekozen om het aantal vertrekkers te verminderen door maximaal in te zetten op interne mobiliteit evenals verschillende herscholingstrajecten. Deze herscholingstrajecten situeren zich op verschillende vlakken.
Met het oog op de toekomst heeft Proximus zich tevens geëngageerd om zijn opleidingsinspanningen te verdubbelen en investeert in 2020 dan ook meer dan 40M Euro op dit vlak. Het programma is gebaseerd op drie grote pijlers :

 1. Het verwerven van een digitale basiskennis voor allen
 2. Het relevant blijven binnen de bestaande jobs via programma’s van bijscholing
 3. Het bouwen aan de toekomst door het verwerven van de vaardigheden voor de jobs van de toekomst via gerichte opleidingstrajecten.

In dit kader is het ook vermeldenswaardig om melding te maken van het industrieel plan dat we aan het uitwerken zijn, en waar we een aantal domeinen van de toekomst identificeren evenals jobs die in de toekomst mogelijk geïmpacteerd kunnen worden. Dit met de bedoeling om voor de betrokken medewerkers specifieke transitietrajecten, o.a. via opleiding en interne mobiliteit, te realiseren waar mogelijk.

Hoe bevordert het management de sociale vrede?

De sociale vrede binnen Proximus wordt bevorderd door verschillende elementen:

 1. Een centrale dienst beheert de relaties tussen het bedrijf en de vakbonden. Het dient als een overlegpunt om te verduidelijken/interveniëren over - problemen die zich voordoen in het terrein of in de interacties met het personeel. Het belangrijkste doel is echter om deze escalaties te voorkomen en daartoe worden de teamleiders getraind in de interactie met hun personeel en de interactie met de vakbonden. In de meeste gevallen kunnen problemen via deze kanalen worden opgelost.
 2. Naast de vergaderingen van het paritair comité komt Proximus één of twee keer per week samen met de vakbonden om oplossingen op nationaal niveau te vinden en om te overleggen over belangrijke veranderingen voor de werknemers en het bedrijf.
 3. We hebben 5 lokale paritaire comités die ons ook in staat stellen om lokaal, en zeer dicht bij de mensen op het terrein, punten met betrekking tot welzijn en sociale relaties aan te pakken.
 4. De interactie met onze vakbondsorganisaties wordt ook georganiseerd dankzij een duidelijk vakbondsstatuut en een charter tussen het bedrijf en de SRO's.
 5. Tot slot onderneemt het bedrijf ook stappen om de afgevaardigden te trainen in verschillende onderwerpen om de interacties nog professioneler te maken.

Daarnaast is er op regelmatige basis overleg tussen de CEO, CHRO en Director Social Relations waarbij vooral wordt ingegaan op de bedrijfsstrategische keuzes en economische resultaten van Proximus.

Naast het formele overleg is het belangrijk te vermelden dat in de diverse opleidingen voor leidinggevenden evenals andere interne initiatieven steeds expliciet aandacht wordt besteed aan thema’s zoals samenwerking, communicatie, respect voor collega’s. Dit staat centraal in onze bedrijfscultuur evenals alle inspanningen die we leveren rond nieuwe organisatievormen die er op gericht zijn om meer teamgericht en meer ruimte voor impact van medewerkers te realiseren.

2) Wat is de verhouding tussen mannen en vrouwen in de hoogste managementposities? 
Welke maatregelen past het bedrijf toe om tot een evenwichtige verhouding te komen?

1.    Aandeel van de mannen/vrouwen in de hoogste managementfuncties :

Proximus is zich bijzonder bewust van het belang van diversiteit op alle niveaus van de organisatie en richt zich op het aanwerven van medewerkers met een geest van inclusie en groei. Als ze eenmaal deel uitmaken van het bedrijf, zorgen we ervoor dat ze de beste ambassadeurs zijn van onze bedrijfswaarden door een deel van ons inclusieprogramma en onze filosofie op te nemen in onze introductiedagen en in alle gerelateerde opleidingen voor teamleiders, experts, stagiairs, ...
Proximus zorgt voor evenwichtige en getalenteerde gemengde teams, maar versterkt zijn innovatievermogen en bevordert zijn leercultuur, medewerkerstevredenheid en creativiteit met het oog op de toekomstige uitdagingen van een digitale wereld.
Wat betreft de genderdiversiteit komt deze aanpak ook tot uiting in de vertegenwoordiging van vrouwen op de verschillende niveaus van ons bedrijf:
- 38% van de Raad van Bestuur 
- 14% van het Executief Comité
- 23,8% van de leden van het managementteam

2.    Wat doen we om vrouwelijk talent aan te trekken en te behouden?

 1. We verhogen het bewustzijn: We willen ervoor zorgen dat alle medewerkers kunnen genieten van de voordelen van een diverse werkplek door middel van een verscheidenheid aan initiatieven binnen onze kantoren. Om inclusiviteit te garanderen, hebben we informatie over ons inclusieprogramma opgenomen in alle trainingstrajecten voor teamleiders, experts en stagiaires. Op introductiedagen voor nieuwe medewerkers delen we informatie over ons inclusieprogramma. We richten ons ook op onbewuste vooringenomenheid in onze verschillende initiatieven, omdat dit kan leiden tot onbedoelde discriminatie en een tegenslag kan zijn bij het creëren van een echt diverse en inclusieve werkplek. We willen het zelfbewustzijn rond deze kwestie vergroten en leren hoe we vooroordelen opzij kunnen zetten om een neutraal besluitvormingsproces te bevorderen.
 2. Wij bieden aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden: Proximus schept voorwaarden die zijn medewerkers in staat stellen om hun beroeps- en privéleven in de verschillende fasen van hun leven met elkaar te verzoenen, dankzij de mogelijkheden om intern van baan te veranderen, zich te ontwikkelen, thuis te werken, in deeltijd te werken en thuis te zorgen voor de opvang van kinderen.
 3. Wij zorgen ervoor dat diversiteit wordt ondersteund door het topmanagement: Proximus ondersteunt de interne en externe activiteiten en initiatieven van het diversiteitsnetwerk. Diversiteit, integratie en gelijke kansen maken deel uit van de duurzaamheidsstrategie van Proximus (als strategische pijler rond de medewerkers).
 4. We besteden aandacht aan diversiteit in het kader van ons succession management.
 5. We controleren onze statistieken regelmatig: zo kunnen we ook de nodige maatregelen nemen op gebieden die moeten worden verbeterd.
 6. Wij respecteren ons diversiteitscharter: met dit beleid wil Proximus voorwaarden creëren waarin deze verschillen erkend en gerespecteerd worden en waarin alle werknemers gelijke kansen krijgen.
  Voor Proximus betekent dit :
  • Alle kandidaten en werknemers gelijk behandelen, uitsluitend op basis van relevante vaardigheden en objectieve criteria.
  • Het creëeren van een open en gastvrije werkomgeving die bijdragen van mensen met alle achtergronden en ervaringen aanmoedigt.
  • Het bevorderen van een geest van respect en openheid op alle niveaus van de organisatie en het behandelen van alle medewerkers op een eerlijke en en gelijke basis.
  • Gedrag vertonen dat vrij is van enige vorm van racisme, onverdraagzaamheid, discriminatie, pesterijen of enige andere houding die de waardigheid van mannen en vrouwen op de werkplek kan ondermijnen.
  • Diversiteit integreren in alle aspecten van onze activiteiten zonder enige vorm van intolerantie.

3) Welke maatregelen voert het bedrijf uit om de efficiëntie van zijn energieverbruik te verbeteren, wat hand in hand gaat met zijn bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen?

We hebben al indrukwekkende vooruitgang geboekt bij het verminderen van onze ecologische voetafdruk. Tussen 2007 en 2015 hebben we onze CO₂-uitstoot met 70% verminderd. Vanaf 2016 zijn we een CO₂-neutraal bedrijf voor activiteiten die direct onder onze controle vallen. De belangrijkste bijdragen aan onze koolstofneutraliteit zijn vervoer (door groenere auto's en mobiliteitsplannen) en verwarming (door de vervanging van verwarming op fossiele brandstoffen en de geleidelijke afschaffing en optimalisering van gebouwen). Vandaag de dag is 100% van de elektriciteit die we verbruiken afkomstig van hernieuwbare bronnen.
Voor de toekomst hebben we onze ambities verhoogd om onze CO₂-uitstoot aanzienlijk te verminderen. Proximus is een van de 312 bedrijven in de wereld die de methodologie van het initiatief Science-Based Targets (SBT) voor hun CO₂-uitstoot hebben overgenomen om hun CO₂-voetafdruk aanzienlijk te verminderen. De CO₂-emissiereductiedoelstellingen van Proximus zijn als volgt:

Meerdere initiatieven zullen ons helpen om deze zeer ambitieuze doelstellingen te bereiken:

Het beheer van het energieverbruik zal een grote uitdaging zijn om onze doelstellingen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in het komende decennium te halen. We hebben ons energieverbruik effectief beheerd en ons verbruik van fossiele brandstoffen aanzienlijk verminderd. We zullen ons totale energieverbruik tussen 2019 en 2021 verder verminderen met 8%, onder meer door de sluiting van kantoorgebouwen in Brussel en Antwerpen, de ontwikkeling van een energiezuinig netwerk, openluchtkoeling en de overgang naar een groen wagenpark.

Technologieën en kennis over vermogen en koeling van telecomapparatuur zijn in ontwikkeling: efficiëntere gelijkrichters, volledige openluchtkoeling of pompen met variabele snelheid/vermogen, enz. Wij installeren deze modernere apparatuur wanneer oudere installaties vervangen moeten worden en passen systematisch minder efficiënte apparatuur aan.

Naast het verhogen van onze inspanningen om onze eigen CO₂-uitstoot te verminderen, zijn we ook van plan om onze klanten te helpen hun uitstoot te verminderen. Dit doen we door een goed evenwicht te bewaren tussen het verlengen van de levensduur van onze tv-settopboxen en modems (336.000 modems en settopboxen die in 2019 zijn vernieuwd) en het aanbieden van energiezuinige toestellen. Onze doelstelling was om ons gemiddelde verbruik met 50% te verminderen en dit hebben we in 2019 bereikt. Onze V6 set-top box verbruikt 45% minder elektriciteit dan het vorige model.

4) Er worden grote investeringen aangekondigd, met name in glasvezel. Moeten de klanten, en met name de huishoudens, zich zorgen maken over de gevolgen voor hun rekeningen?

De business case voor het vezelproject is gebaseerd op verschillende elementen. De ontmanteling van het kopernetwerk en de daarmee samenhangende bedrijfsresultaten, de toename van ons marktaandeel dankzij deze superieure technologie en een stijging van de gemiddelde omzet per huishouden dankzij een gunstige productmix die gebruik maakt van de voordelen van de glasvezeltechnologie.

We zullen de prijzen strategie van onze koper producten niet veranderen omwille van de investeringen in fiber.

5) De vergadering wordt gehouden zonder de fysieke aanwezigheid van de aandeelhouders als gevolg van de coronaviruscrisis. Is Proximus, een groot en solide bedrijf, van plan om KMO's (althans de KMO's die voor de crisis geen achterstand hadden) toe te staan de betaling van de factuur van april 2020 uit te stellen tot volgende zomer? 

Proximus biedt KMO’s die in de maand april geen gebruik hebben gemaakt van hun lijn(en) en die financiële steun wensen, de mogelijkheid aan om een creditnota van één maand te krijgen voor de abonnementskosten voor deze diensten.