Policy inzake mensenrechten

Inleiding

Mensenrechten zijn fundamentele rechten die eigen zijn aan alle mensen, ongeacht hun nationaliteit, woonplaats, geslacht, seksuele geaardheid, nationale of etnische afkomst, huidskleur, godsdienst, taal of enige andere status.

Proximus verbindt zich ertoe de hoogste normen inzake zakelijk en ethisch gedrag na te leven, met inbegrip van de naleving van de toepasselijke wetten en regelgeving, alsook van de policy's, praktijken en procedures van het bedrijf. Proximus onderschrijft en respecteert de mensenrechten zoals die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) van de Verenigde Naties, de acht fundamentele arbeidsconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), het UN Global Compact en de VN-Richtsnoeren inzake Bedrijfsleven en Mensenrechten. De Richtsnoeren verduidelijken met name de plicht van de overheid om bescherming te bieden tegen schendingen van de mensenrechten door derden, waaronder bedrijven, de verantwoordelijkheid van bedrijven om de mensenrechten te respecteren en de gezamenlijke verantwoordelijkheid van bedrijven en de overheid om een negatieve impact op de mensenrechten te verhelpen als die zich voordoet.

Onze steun aan internationaal erkende mensenrechten spoort met onze ambitie om onze werkplek te verrijken, samen te werken met onze toeleveringsketen, het milieu te beschermen en ondersteuning te bieden aan de gebieden waarbinnen we actief zijn. 

Toepassingsgebied

De policy inzake mensenrechten van Proximus is van toepassing op alle medewerkers, partners, leveranciers en aannemers, en ondersteunt de mensenrechten van alle stakeholders van Proximus.

Doel

Deze policy heeft als doel:

Definities

Mensenrechten zijn fundamentele rechten die eigen zijn aan alle mensen, ongeacht hun nationaliteit, woonplaats, geslacht, seksuele geaardheid, nationale of etnische afkomst, huidskleur, godsdienst, taal of enige andere status. Het zijn de fundamentele rechten, vrijheden en behandelingsnormen die overheden, bedrijven en individuen overal ter wereld naleven en waar alle mensen recht op hebben. De fundamentele mensenrechten zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, de acht fundamentele arbeidsconventies van de IAO en diverse verdragen en convenanten die deze beginselen ten uitvoer leggen.

Het United Nations Global Compact (UNGC) is een strategisch beleidsinitiatief voor bedrijven die zich inzetten om hun activiteiten en strategieën af te stemmen op tien universeel aanvaarde principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie. Het Global Compact is bedoeld om de privésector te helpen bij het beheer van steeds complexere risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur, waarbij ernaar gestreefd wordt markten en samenlevingen universele principes en waarden te laten toepassen ten behoeve van iedereen.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) werd in 1948 door de Verenigde Naties aangenomen en bevat 30 algemene beginselen die het moderne toepassingsgebied van de 'mensenrechten' vastleggen.

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) is de internationale organisatie van de Verenigde Naties die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van en het toezicht op internationale arbeidsnormen. Het is het enige orgaan van de Verenigde Naties dat vertegenwoordigers van regeringen, werkgevers en werknemers verenigt om samen vorm te geven aan het beleid/de programma's ter bevordering van goede arbeidsomstandigheden voor iedereen.

Het Global Network Initiative (GNI) is een organisatie met tal van stakeholders die samenwerkt met IT-bedrijven om risico's en gevolgen voor de mensenrechten te identificeren, in goede banen te leiden en te beperken.

Bepalingen van de policy

Proximus oefent zijn activiteiten uit met respect voor ieders rechten en waardigheid. Proximus en zijn medewerkers moeten de mensenrechten blijven respecteren, ondersteunen en bevorderen.  

 1. Tewerkstelling bij Proximus gebeurt op vrijwillige basis. We maken bij onze activiteiten of binnen onze infrastructuur geen gebruik van kinder- of dwangarbeid. We tolereren geen enkele vorm van onaanvaardbare behandeling van werknemers, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de uitbuiting van kinderen, fysieke bestraffing of misbruik, of onvrijwillige dienstbaarheid. We houden ons strikt aan alle toepasselijke wetten die een minimumleeftijd voor tewerkstelling vastleggen om de effectieve afschaffing van kinderarbeid wereldwijd te ondersteunen.
 2. Proximus houdt zich aan alle wetten en reglementeringen die betrekking hebben op de bezoldingspraktijken en de classificatie volgens functieniveau en statuut.
 3. We respecteren het recht van onze medewerkers om zich al dan niet aan te sluiten bij een vakbond of om te beschikken over een erkende werknemersvertegenwoordiging in overeenstemming met de lokale wetgeving.
 4. Proximus staat achter diversiteit. We erkennen dat een gevarieerde mix van achtergronden, vaardigheden en ervaring bijdraagt aan het ontstaan van nieuwe ideeën, producten en diensten, en ons een duurzaam concurrentievoordeel oplevert.
 5. We zijn van mening dat iedereen met respect moet worden behandeld, ongeacht zijn of haar achtergrond. We verzetten ons tegen discriminatie op basis van geslacht, ras, klasse, economische status, etnische achtergrond, seksuele geaardheid, leeftijd, politieke overtuiging, veteranenstatus, burgerlijke staat of enige andere beschermde klasse.
 6. Proximus werkt samen met leveranciers en partners die dezelfde waarden verdedigen, een gelijkaardig beleid voeren en gelijkaardige praktijken toepassen.
   

Daarnaast hangt Proximus de volgende principes aan:

 1. Proximus respecteert alle mensenrechten.
 2. Proximus verbindt zich ertoe om voortdurend de nodige aandacht te schenken aan de mensenrechten om mogelijke schendingen ervan te evalueren en te beperken.
 3. Proximus verwacht van zijn zakenpartners dat ze alle mensenrechten respecteren.

Naleving en toezicht

De policy's van Proximus moeten worden nageleefd. Specifiek voor deze policy wordt van medewerkers en leveranciers verwacht dat ze: 

De naleving van deze policy wordt gecontroleerd aan de hand van verschillende methodes, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, audits, zelfevaluatie en/of feedback aan de owner van de policy, het Compliance Office en het departement Investigations.

Compliance exceptions

Er zijn geen uitzonderingen op deze policy.

Non-compliance

Gevallen van niet-naleving zullen worden beheerd door het departement Proximus Investigations. Bekommernissen van medewerkers, leveranciers, partners of andere stakeholders kunnen worden meegedeeld via dezelfde kanalen als alle andere ethische kwesties. Zie de Gedragscode van Proximus voor meer informatie.

Overtreding van deze policy of weigering van medewerking kan leiden tot tuchtmaatregelen, tot en met ontslag. Wanneer we goede redenen hebben om aan te nemen dat onze partnerorganisaties de mensenrechten schenden, behouden we ons het recht voor om deze relaties te beëindigen. 

Andere nuttige informatie

Mensenrechten zijn een aangelegenheid met tal van facetten en daarom wordt deze policy inzake mensenrechten ondersteund door andere policy's van Proximus, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Gedragscode van Proximus, het Diversiteitscharter en de policy met betrekking tot data.